Contact

Mabalin an mangipa'ali ayuh kumpulnan pohdonyun ibaga onu nadan pohdonyun ma'at ituwen "website".Pohdonyu e ya nuntudo' ayu ya impa'aliyu hinan "email address" an wadah nunda"ul. Adi kahapulan an iddumyu di ngadanyu onu "email address" yu. Mu pohdonyu e an masungbatan ayu ya iniddumyu di ngadan ya nan "email address" yu.

Target Image